Erlotinib
Tarceva
150 mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
EGFR
Yes
2004
 
 
 
In Use