Pazopanib
Votrient
200 mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
VEGFR, FGF, PDGFR,KIT, Lck, FMS
Yes
2009
 
 
 
In Use