50419-0489
Nexavar
Sorafenib
TABLET, FILM COATED
Oral
SORAFENIB
200.0
mg/1
50419-0489-01
120 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE, PLASTIC (50419-489-01)
Oct. 2, 2023
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
VEGFR, PDGFR, KIT, RET, RET/PTC, FLT3, CRAF, BRAF
 
In Use