Dabrafenib
Tafinlar
75 mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
BRAF
Yes
2013
 
Jan. 1, 2004
 
In Use