Estramustine Phosphate Sodium
Emcyt
140 mg
NA
Chemotherapy
Alkylating Agent
Nitrogen Mustard
Yes
1981
 
 
 
In Use