idelalisib
Zydelig
100 mg
NA
Chemotherapy
Enzyme Inhibitor
PI3K
Yes
2014
 
 
 
In Use