lenvatinib
Lenvima
10 mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
VEGFR, FGF, PDGFR,KIT,RET
Yes
2015
 
 
 
In Use