Midostaurin
Rydapt
25 mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
FLT3
Yes
2017
 
 
 
In Use