Neratinib
Nerlynx
40 mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
EGFR/HER2
Yes
2017
 
 
 
In Use