Nintedanib
Ofev
150 mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
VEGFR, FGF, PDGFR, FLT3
Yes
2014
 
 
 
In Use