Osimertinib
Tagrisso
40 mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
EGFR
Yes
2015
 
 
 
In Use