Vandetanib
Caprelsa
300 mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
VEGFR, EGFR
Yes
2011
 
 
 
In Use