Vemurafenib
Zelboraf
240 mg
NA
Chemotherapy
Enzyme Inhibitor
BRAF
Yes
2011
 
 
 
In Use