Vismodegib
Vismodegib
150 mg
NA
Chemotherapy
Hedgehog Pathway Inhibitor
SMO
Yes
2012
 
 
 
In Use