Entrectinib
Rozlytrek
100mg, 200mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
TRKA, TRKB, TRKC, ROS1, ALK
Yes
2019
 
 
 
In Use