Gilteritinib
Xospata
40mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
FLT3
Yes
2018
 
 
 
In Use