Pralsetinib
Gavreto
100mg
NA
Chemotherapy
Enzyme Inhibitor
RET, DDR1, TRKC, FLT3, JAK1/2, TRKA, VEGFR2, PDGFRB, FGFR1
Yes
2020
 
 
 
In Use