Tepotinib Hydrochloride
Tepmetko
225mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
MET
Yes
2021
 
 
 
In Use