Tivozanib
Fotivda
0.89mg, 1.34mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
VEGFR
Yes
2021
 
 
 
In Use