Mobocertinib
Exkivity
40mg
 
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
EGFR
Yes
2021
 
 
 
In Use