Pacritinib
Vonjo
100mg
 
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
JAK2, FLT3
Yes
2022
 
 
 
In Use