Pirtobrutinib
Jaypirca
Multiple
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
BTK
Yes
2023
 
 
 
In Use