Sotorasib
Lumakras
Multiple
NA
Chemotherapy
RAS Inhibitor
KRASG12C
Yes
2021
 
 
 
In Use