Afatinib
Gliotrif
20 mg
NA
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
EGFR
Yes
2013
 
 
 
In Use