cobimetinib
Cotellic
20 mg
NA
Chemotherapy
MAPK/MEK Inhibitor
BRAF
Yes
2015
 
 
 
In Use