50242-0210
Gavreto
Pralsetinib
CAPSULE
Oral
PRALSETINIB
100.0
mg/1
50242-0210-12
1 BOTTLE in 1 CARTON (50242-210-12) / 120 CAPSULE in 1 BOTTLE
Sept. 28, 2022

50242-0210-60
1 BOTTLE in 1 CARTON (50242-210-60) / 60 CAPSULE in 1 BOTTLE
July 1, 2021

50242-0210-83
1 BOTTLE in 1 CARTON (50242-210-83) / 60 CAPSULE in 1 BOTTLE
July 1, 2021

50242-0210-86
1 BOTTLE in 1 CARTON (50242-210-86) > 120 CAPSULE in 1 BOTTLE
Sept. 15, 2020
Feb. 11, 2022

50242-0210-90
1 BOTTLE in 1 CARTON (50242-210-90) / 90 CAPSULE in 1 BOTTLE
July 1, 2021
Chemotherapy
Enzyme Inhibitor
RET, DDR1, TRKC, FLT3, JAK1/2, TRKA, VEGFR2, PDGFRB, FGFR1
 
In Use