50419-0488
Nexavar
Sorafenib
TABLET, FILM COATED
Oral
Sorafenib
200.0
mg/1
50419-0488-58
120 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE, PLASTIC (50419-488-58)
Dec. 20, 2005
Chemotherapy
Tyrosine Kinase Inhibitor
VEGFR, FGF, PDGFR, KIT, RET, CRAF, BRAF
 
In Use